Charitní pečovatelská služba na Pardubicku

Poskytovaná středisky Charitní pečovatelské služby: Pardubice, Holice, Moravany, Lázně Bohdaneč

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní a ambulantní sociální službu seniorům a dalším lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít osobní život podle svých individuálních tělesných, duševních i duchovních potřeb.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena                                                            

Pečovatelská služba je poskytována všem osobám starším 7 let, bez rozdílu pohlaví, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, avšak běžně žijí v domácím prostředí, nacházejí se v důsledku svého věku či zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, a jejich podporu při realizaci úkonů běžného denního života není možno trvale zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiných pečujících osob.

Cíle poskytované sociální služby

Cílem pečovatelské služby v Oblastní charitě Pardubice je:

 • umožnit klientovi co nejdéle žít ve svém domácím prostředí,
 • podpořit soběstačnost klienta s ohledem na jeho individuální potřeby.

Základní zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci při výkonu svého povolání uznávají základní zásady poskytování sociální služby, vycházející z obecně platných základních norem respektujících lidská práva a křesťanské principy.

Individuální přístup

 • každý klient je jedinečná osobnost, služba je formována individuálně dle jeho potřeb,
 • očekávání a osobní cíle klienta jsou zjišťovány již ve fázi jednání se zájemcem o sociální službu a dále opakovaně v průběhu služby,
 • služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jednotlivce.

Lidská důstojnost

 • klient služby je vnímán jako partner, nikoli jako pasivní příjemce pomoci,
 • vytváření podmínek a uplatňování pravidel, kterými je eliminována možnost vytváření předsudků a negativního hodnocení klientů služby.

Začleňování do společnosti a rozvoj samostatnosti

 • služba nenahrazuje veřejně dostupné služby, vytváří příležitosti a je nápomocna tomu, aby klienti mohli takových služeb využívat,
 • podporuje klienta v kontaktech s přirozeným sociálním prostředím,
 • podporuje rodinné a přátelské vztahy,
 • služba podporuje klienta v rozvoji jeho schopností.

Kvalita poskytovaných služeb

 • při poskytování sociální služby je postupováno v rámci standardů kvality sociálních služeb,
 • odbornou činnost vykonává v Oblastní charitě Pardubice okruh pracovníků, kteří splňují podmínky bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti,
 • kvalitu poskytované péče pracovníků v sociálních službách průběžně monitorují vedoucí a kvalifikovaní sociální pracovníci,
 • všem pracovníkům pečovatelské služby je zabezpečováno další vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.

Dodržování lidských práv a základních svobod

 • služba je klientům poskytována s vědomím, že ani člověk omezený ve svéprávnosti není zbavený svých práv,
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů je jednou ze základních činností, kterou Oblastní charita Pardubice svým klientům poskytuje.

Základní činnosti v Charitní pečovatelské službě na Pardubicku

 • pomoc při zvládání základní péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Jiné činnosti

Kdy a kde je služba poskytována