Charitní služba osobní asistence na Pardubicku

Poslání

Posláním osobní asistence je pomáhat dětem, dospělým i seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a nachází se v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy, chodu domácnosti, výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pomoc a podpora je poskytována tak, aby mohli žít běžným způsobem ve svém přirozeném prostředí život srovnatelný s vrstevníky, avšak podle vlastních individuálních tělesných, duševních i duchovních potřeb.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Osobní asistence je poskytována všem osobám na Pardubicku starším 1 roku, bez rozdílu pohlaví, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, nacházejí se v důsledku svého věku či zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, chtějí žít jako jejich vrstevníci avšak podporu při realizaci úkonů běžného denního života není možno trvale zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiných pečujících osob.

Cíle poskytované sociální služby

 • umožnit klientovi co nejdéle žít ve svém domácím prostředí
 • umožnit klientovi žít život srovnatelný s jeho vrstevníky
 • podpořit soběstačnost klienta s ohledem na jeho individuální potřeby

K naplnění výše vymezených cílů jsou stanoveny cíle konkrétní – dlouhodobé a krátkodobé, které jsou ve stanovených časových etapách měněny.

Základní zásady poskytované sociální služby

Individuální přístup - služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jednotlivce

Lidská důstojnost a respekt - klient je vnímán jako partner, nikoli jako pasivní příjemce pomoci

Začleňování do společnosti a rozvoj samostatnosti - služba podporuje klienta v rozvoji jeho schopností

Kvalita poskytovaných služeb - při poskytování sociální služby je postupováno v rámci standardů kvality sociálních služeb

Dodržování lidských práv a základních svobod - služba je klientům poskytována s vědomím, že ani člověk omezený ve svéprávnosti není zbavený svých práv

Kdy a kde je služba poskytována

 • sídlo sociální služby je na adrese - V Ráji 732, 530 02 Pardubice 
 • služba je poskytována terénní formou v domácnostech klientů 
 • denně 6:30 – 21:30 hodin na území okresu Pardubice

Základní činnosti v Charitní službě Osobní asistence na Pardubicku

 • péče o sebe (oblékání, pohyb, manipulace s předměty)
 • osobní hygiena
 • příprava a podání stravy
 • zajištění chodu domácnosti (úklid, nákup)
 • výchova a vzdělávání (včetně péče o dítě)
 • aktivizační činnosti (trávení volného času)
 • cesty mimo domácnost (doprovod k lékaři, na úřady, za kulturou, …)
 • zprostředkování dalších běžně dostupných služeb (pomoc při vyřizování různých záležitostí)