Služby pro pěstouny

Jako doprovázející organizace podporujeme pěstouny a pěstounské rodiny, zajišťujeme vzdělávání, hledáme a připravujeme zájemce o pěstounskou péči.

 

Pro pěstouny

Jste pěstoun, pěstouni a hledáte podporu doprovázející organizace?

Nabízíme Vám:

 • doprovázení s laskavým a vstřícným přístupem
 • mlčenlivost
 • bezplatnou pomoc
 • prezenční a online vzdělávání
 • individuální vzdělávání
 • víkendový vzdělávací pobyt s hlídáním dětí
 • respektování vašich potřeb
 • doučování dětí 
 • krátkodobé zajištení péče o děti
 • odbornou pomoc psychoterapeuta, právníka
 • výlety pro děti, respitní pobyt, letní příměstský tábor,dětský den s buřtováním, mikulášská nadílka, Klubík pro děti, vánoční dárky pro děti

Vzdělávání pěstounů

Důležitou součástí doprovázení pěstounů a pěstounských rodin je vzdělávání, které je navíc ze zákona v rozsahu 24 hodin za rok pro pěstouny povinné.

Aktuální nabídka vzdělávání:

Aktuální cyklus vzdělávání pěstounů říjen - listopad 2022

podzim 2022

Přihláška ke stažení

Vyplněnou přihlášku zasílejte na e-mail rsivackova@charitapardubice.cz.

Jak se stát pěstounem

Rádi Vás procesem náhradního rodičovství provedeme a pomůžeme Vám nejen s prvními kroky.

Dejte dětem nový domov.

Můžu být dlouhodobým pěstounem?

Nejdůležitější je hezký vztah k dětem, zájem a chuť pomoci dítěti a ochota na sobě pracovat. Nenechte se odradit zdánlivými překážkami. Pomůžeme Vám najít cestu právě pro Vás.

Kontaktujte nás, rádi Vám vše dopodrobna vysvětlíme.

Pro první orientaci můžete také vyzkoušet náš rychlotest.

 

Jak Zprostředkování náhradní rodinné péče probíhá?

1.  Podání žádosti na MěÚ / Magistrát.

Podejte Žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče na městském úřadu/ magistrátu (odbor sociálních věcí; orgán sociálně-právní ochrany dětí) v místě Vašeho bydliště.

Zprostředkování náhradní rodinné péče začíná vždy u sociálního pracovníka sociálního odboru městského úřadu (magistrátu). V Pardubickém kraji v těchto 15 obcích: Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk.

Aby byla Vaše žádost kompletní, bude od Vás sociální pracovník potřebovat vyplnit nebo doložit několik dokumentů.

Žádost o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli/ pěstouny/ pěstouny na přechodnou dobuFormulář je shodný pro všechny formy náhradní rodinné péče, vydalo jej Ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádost dostanete se všemi přílohami na sociálním odboru městského úřadu.

Přílohy žádosti:

 • Dotazník  Údaje o žadateli, dětech, domácnosti; představy a očekávání.
 • Vyjádření registrujícího praktického lékaře Váš praktický lékař zhodnotí, zda jste po zdravotní stránce schopni péče o dítě (platí pro oba žadatele, pokud žádá pouze jeden z partnerů, dokládají však oba). 
 • Zpráva specialisty Vyjádření specializovaného lékaře, pokud k němu žadatel dochází.
 • Opis z evidence rejstříků trestů Dokládá se u všech forem NRP, u žadatelů i osob společně posuzovaných a osob tvořících s žadatelem společnou domácnost (které jsou starší15 let). Výpis nesmí být starší více jak 3 měsíce. Pokud má žadatel či společně posuzovaná osoba záznam v rejstříku trestů, musí doložit rozsudek ke každému spáchanému trestnému činu.
 • Pracovní charakteristika žadatelů a příjmy Žadatel sám doloží potvrzení o příjmech minimálně za posledních 6 měsíců. Hodnocení zaměstnavatele může být vyžadováno později.
 • Daňové přiznání se dokládá u OSVČ.
 • Rozhodnutí ČSSZ o typu a výši přiznaného starobního, plného, částečného invalidního důchodu se dokládá se, pokud žadatel pobírá některý z důchodů.
 • Potvrzení o přiznaných dávkách státní sociální podpory se dokládá, pokud některou z dávek žadatel pobírá.
 • Kopie rozsudku o rozvodu se dokládá se, je-li jeden z žadatelů rozvedený.
 • Čestné prohlášení o dluzích - Výše dluhů a prohlášení, že je zájemce hradí řádně, a není proti němu vedeno exekuční řízení či není v insolvenci.
 • Fotografie - Žadatelé přikládají 2 až 3 civilní fotografie a 2 až 4 fotografie místa, kde žijí.

Sociální pracovník při návštěvě  úřadu ověřuje:

 • rodný list žadatelů
 • rodný list dětí
 • občanské průkazy žadatelů
 • oddací list žadatelů

Vše můžete vyplnit v klidu doma. Pokud o náhradní rodinnou péči žádají manželé nebo partneři, žádost podávají jednu, přílohy k žádosti však musí doložit každý z žadatelů. 

 

2. Návštěva sociálního pracovníka OSPOD u Vás doma.

Sociální pracovník městského úřadu (magistrátu) musí zpracovat Stanovisko k Vaší žádosti. Navštíví Vás doma a probere s Vámi informace uvedené v osobním dotazníku.

Zejména se bude zajímat o důvody a motivaci Vašeho rozhodnutí, bude chtít znát Vaše představy o dítěti (věk, etnikum, pohlaví, hendikep, apod.).

S nejasnostmi a dotazy k vyplňování příloh, se můžete během této návštěvy obracet přímo na sociálního pracovníka, který Vám rád poradí.

 

3. Kompletace spisové dokumentace a její postoupení krajskému úřadu k odbornému posouzení.

Sociální pracovník městského úřadu má povinnost shromáždit všechny potřebné dokumenty, které jsou podstatné pro odborné posouzení. Odborné posouzení provádí Krajský úřad Pardubického kraje.

Městský úřad Vás bude písemně informovat o postoupení spisové dokumentace na krajský úřad. Krajský úřad Pardubického kraje bude rozhodovat o Vašem zařazení do přípravy. 

 

4. Hodnocení spisové dokumentace. Pozvání k osobnímu jednání na krajský úřad. Psychologické hodnocení.

Postoupením spisové dokumentace na Krajský úřad Pardubického kraje začíná fáze odborného posuzování. Sociální pracovník posoudí, zda je žádost kompletní, obsahuje všechny přílohy, vyhodnotí možná rizika

Následuje předání kopie spisu do Poradny pro rodinu Pardubického kraje, žadatel absolvuje psychologické testy, sociální pracovník Krajského úřadu Pardubického kraje telefonicky kontaktuje žadatele a domluví osobní setkání v domácnosti žadatele.

U zájemců o pěstounskou péči i adopci jsou v rámci přípravy hodnoceny tyto základní oblasti: 

 • schopnosti a dovednosti v péči o děti
 • schopnost a ochota spolupracovat s vlastní rodinou dítěte
 • možnosti zajistit bezpečné a láskyplné prostředí pro dítě
 • ochota a schopnost týmové spolupráce při pěstounství
 • ochota vzdělávat se, reflektovat své postoje a motivace, rozvíjet své schopnosti

Následuje pozvání k účasti na psychologických testech a k rozhovoru s psychologem. Pokud krajský úřad vyhodnotí, že je potřeba doplnit k žádosti žadatele informace o zdravotnímu stavu, je žadatel pozván na vyšetření k posudkovému lékaři (zejména v případech, kdy má žadatel závažnější onemocnění).

 

5. Příprava, vzdělávání v rozsahu 48 hodin

Žadatelé o dlouhodobou pěstounskou péči a adopci mají povinnost zúčastnit se 48 hodin vzdělávání, u žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu je to 72 hodin vzdělávání. 

Vzdělávání, přípravu zajišťuje Krajský úřad Pardubického kraje ve spolupráci s Poradnou pro rodinu Pardubického kraje.

Cílem přípravy je zejména:

 • sebepoznání osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, jejich rodinného systému a sociálních kontaktů,
 • poznání a naplňování práv a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči,
 • vývojová psychologie, charakteristika dětí v NRP, syndrom CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), sourozenecké konstelace, neuropsychický vývoj z pohledu pediatra, dítě v NRP z pohledu pedopsychiatra, etnikum dítěte,
 • osvojení si spolupráce s dalšími odborníky,
 • komunikace s dítětem a přístup k dítěti s vědomím jeho důstojnosti a lidských hodnot,
 •  rozvoj schopností a zájmů dítěte,
 • uspokojení citových, vývojových, sociálních a vzdělávacích potřeb dítěte a péče o zdraví dítěte,
 • styk dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči a dalšími blízkými osobami,
 • práce s dětmi žijícími v rodině žadatele,
 • vysvětlení procesu NRP, dávky, práva a povinností v doprovázení, spolupráce s dalšími organizacemi.

V rámci přípravy máte příležitost setkat se s odborníky (pediatr, psycholog, právník, psychiatr…), s pěstouny či osvojiteli. Příprava probíhá skupinově v rozsahu 8 dnů během 2 měsíců. Po ukončení přípravy vypracují zaměstnanci krajského úřadu a Poradny pro rodinu zprávu (zhodnocení) přípravy k přijetí dítěte do rodiny.

Žadatelům jsou během přípravy sděleny kontakty na organizace, které v Pardubickém kraji doprovází pěstounské rodiny.

Je třeba počítat s tím, že celý proces od podání žádosti po Vaše zařazení do evidence žadatelů trvá zhruba 1 rok. 

 

6. Komplexní zhodnocení žadatele a vydání rozhodnutí.

Po zhodnocení všech dostupných zpráv je pracovníky krajského úřadu vypracováno odborné posouzení pro účely zprostředkování pěstounské péče.

Na základě tohoto posouzení je krajským úřadem vydáno Rozhodnutí o zařazení/ nezařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny.

Ještě před vydání rozhodnutí je krajský úřad povinen Vás seznámit se všemi podklady (zprávami, hodnoceními apod.), na základě kterých rozhodl o Vašem zařazení/ nezařazení do evidence. Pokud je rozhodnutí negativní je možné se odvolat k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, které rozhodnutí krajského úřadu přezkoumá.

Krajský úřad s Vámi počítá jako s pěstouny (osvojiteli) od té doby, kdy rozhodnutí o Vašem zařazení do evidence nabyde právní moci. Vzhledem k tomu, že zprostředkování náhradní rodinné péče je především služba dítěti, krajský úřad se snaží ve spolupráci s ostatními krajskými úřady a organizacemi působícími v oblasti NRP najít co nejrychleji vhodnou náhradní rodinu pro dítě.

Nelze s určitostí říci, jak dlouho budete čekat na „své“ dítě. Záleží to na mnoha faktorech, jako jsou Vaše představy o dítěti, Vaše tolerance ke zdravotním, psychologickým projevům dětí, Vaše možnosti, schopnosti, atd. Pokud by se Vám čekání zdálo příliš dlouhé, kontaktujte pracovníky krajského úřadu, popř. městského úřadu/magistrátu, kteří Vám rádi zodpoví Vaše dotazy.

 

7. Vedení v evidenci osob vhodných stát se náhradními rodiči.

Krajský úřad vede evidenci žadatelů a také vede evidenci dětí vhodných do pěstounské péče (osvojení). Ke konkrétnímu dítěti se následně vybírá z evidence možných pěstounů (osvojitelů) ten nejvhodnější.

Jestliže je krajským úřadem vybrán z evidence žadatelů žadatel, který je vhodný stát se pěstounem (osvojitelem) dítěte, které je v evidenci dětí vedené tímto krajským úřadem, krajský úřad oznámí neprodleně tuto skutečnost písemnou formou vybranému žadateli.

Žadatel se nejprve prostřednictvím krajského úřadu seznámí se spisem dítěte. Obdrží tak veškeré dostupné informace o dítěti. Následně má možnost seznámit se s dítětem a podat žádost o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů (osvojitelů), a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné oznámení krajského úřadu o tom, že byl pro konkrétní dítě vybrán jako vhodný osvojitel nebo pěstoun. Tuto lhůtu může krajský úřad v odůvodněných případech prodloužit, nejvýše však o 30 dnů.

Se sepsáním návrhu k soudu Vám může pomoci Váš sociální pracovník (městský úřad/magistrát), u kterého jste podávali žádost a dokládali mu všechny potřebné dokumenty.

 

8. Výběr doprovázející organizace

Od doby, kdy rozsudek soudu o svěření dítěte do pěstounské péče nabude právní moci, má pěstoun lhůtu 30 dnů k výběru doprovázející organizace a uzavření dohody o výkonu pěstounské péče. Dohodu schvaluje městský úřad/magistrát dle místa trvalého pobytu pěstouna. Pěstoun má možnost kdykoliv doprovázející organizaci změnit.

Těšíme se na Vás.

 

 

Bc. Tereza Saifrtová, DiS.

Tel.: 733 741 947, 461 100 445
sociální pracovnice Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Mgr. Soňa Nečasová

Tel.: 730 845 059
sociální pracovnice služeb pro pěstouny

Bc. Daniela Turečková

Tel.: 733 161 620, 461 100 445
sociální pracovnice služeb pro pěstouny