Služby pro pěstouny

Naše nabídka je určena pěstounským rodinám, které mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací. Naše služby se odvíjí především z potřeb jednotlivých rodin.

Pěstounským rodinám poskytujeme:

  • DOPROVÁZENÍ RODINY

Podporujeme a pomáháme pěstounským rodinám při řešení nejrůznějších témat či obtíží. Doprovázení probíhá přímo v rodinném prostředí podle potřeb rodiny. Společně s pěstouny naplňujeme individuální plán ochrany dítěte. V rámci doprovázení pěstounům nabízíme také pomoc při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pedagogicko-psychologické poradny, atd.)

  • VZDĚLÁVÁNÍ

Zajišťujeme vzdělávání pěstounů v rozsahu 24 hodin za rok. Výběr témat vzdělávání pobíhá dle potřeby a přání pěstounů. Nabízíme sobotní vzdělávací semináře v rozsahu 8 vyučovacích hodin a dále víkendové vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny v rozsahu 12 hodin.

  • ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A ODBORNÉ SLUŽBY

Klientům nabízíme poradenství týkající se péče a výchovy dětí, přijetí dítěte do rodiny, vztahů k vlastním a přijatým dětem, organizace rodinného a pracovního života, poradenství v různých životních situacích. Zajišťujeme či zprostředkujeme psychologa, finanční poradenství, doučování dětí, apod.

  • PODPORU PŘI PÉČI O SVĚŘENÉ DÍTĚ

Pro klienty zajišťujeme krátkodobé hlídání dětí Hlídání dětí probíhá např. v rodinných centrech Oblastní charity Pardubice či prostřednictvím hlídání přímo v rodině. Zprostředkujeme odlehčovací pobyty pro děti formou dětských táborů, příměstských táborů apod. a poskytujeme na tyto aktivity finanční příspěvek.

  • KONTAKT S BIOLOGICKOU RODINOU DÍTĚTE A ZAJIŠTĚNÍ PROSTORU PRO SETKÁNÍ

Podpora kontaktu dítěte s jeho biologickou rodinou probíhá podle zájmu a potřeb dítěte stanovených v Individuálním plánu ochrany dítěte, případně v Individuálním plánu průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči. Nabízíme zprostředkování asistovaného kontaktu dítěte s biologickou rodinou (v neutrálním prostředí, které zajistí bezpečnost dítěte). Podílíme se na přípravě a organizaci setkání a na přípravě dítěte a jeho podpoře při realizovaném setkání.

Služby pro pěstouny a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  jsou součástí střediska Služeb pro rodiny s dětmi.


Leták Služby pro pěstouny
 

PP 1  PP 2  PP 3  PP 4  PP 5  PP 6

Mgr. Radka Siváčková, DiS.

Tel.: 733 741 947, 461 100 445
sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Mgr. Soňa Nečasová

Tel.: 730 845 059
sociální pracovnice služeb pro pěstouny

Bc. Daniela Turečková

Tel.: 733 161 620, 461 100 445
sociální pracovnice služeb pro pěstouny a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi