Podpora romských rodin v Luži

Podpora romských rodin v Luži

Cílem je integrace romské komunity do majoritní společnosti. Apelujeme na skutečnost, aby romští rodiče posílali děti na střední školy, snažíme se posílit povědomí o důležitosti školní docházky v životě dítěte a snažíme se napomoci romským rodinám v jejich životních situacích. V rámci těchto oblastí se setkáváme s pozitivní odezvou.

Na besedy a setkání dochází pravidelně kolem deseti až patnáct romských žen, které se aktivně zapojují do diskuzí, chtějí se o tématech dozvědět více, zajímají se o problematiku. Domníváme se, že díky snaze romské komunity na schůzky docházet, snaze lektorek a přednášejících předat vše podstatné a díky trpělivosti a ochotě obou stran, se integrace romské komunity velice daří. Již po malých krůčcích sledujeme, jak se mění i romské rodiny (aktivně naši pomoc vyhledávají, obrací se na nás s dotazy, důvěřují nám), přemýšlí o zdravé stravě, usilují o zaměstnání, dotazují se na další témata přednášek apod. 

Romské děti učíme pravidlům slušnosti, vytváříme pro ně volnočasové aktivity, které jsou jim přirozené a baví je. Hudební a taneční kroužek vystupuje na akcích typu Den dětí pořádaný Rodinným centrem DaR Luže, vystoupení po Pardubickém kraji, účastní se festivalů, soutěží a dalších kulturních programů.

Pro tento rok jsme plně podpořili pomoc při distanční výuce dětí. Založili jsme 4 vzdělávací skupiny, vedeme evidenci docházky, kterou společně s vypracovanými domácími úkoly sdílíme s vedením a učiteli školy. Pracujeme s rodinami v oblasti distančního vzdělávání, řešíme absence a máme nastavená pevná pravidla, kdy děti pomáháme doučovat, zajistili jsme pravidelnou odbornou pomoc pro děti se vzdělávacími problémy. Rodiny jsou s námi v přímém kontaktu více než kdy jindy, jsou nám za pomoc vděční a berou nás jako autoritu.

V roce 2020 byla i pro nás převratnou situací pandemie Covid-19, která nás přinutila přerušit na některé měsíce přednášky, kurz šití a Klub dětí. Výrazně omezená byla i aktivita hudebního a tanečního kroužku Loly Růža. Z toho důvodu jsme alokovali svoje síly na pomoc, která byla v dané situaci skutečně velmi nutná. Šití roušek, potravinová pomoc, podpora sociálního šatníku a především výuka školních dětí, které byly odkázány na distanční výuku bez možnosti připojení k internetu a tisku. Obratem jsme vytvořili pracovní skupiny, které se zaměřily na konkrétní problematiku, napřímo jsme se propojili se Základní školou Luže, označili rodiny, které budou v našem patronátu v oblasti vzdělávání dětí a v rámci individuálního setkávání jsme zajistili plynulý chod distančního vzdělávání a ostatní pomoci rodinám. Se Základní školou Luže, MŠ Luže, Městem Luže a dalšími organizace jsme v denním kontaktu a operativně řešíme všechny situace, která z opatření vlády v rámci pandemie covid vyplývají. Jsme přesvědčení, že letošní rok, byl pro komunitu, vzdělávací zařízení, ale především pro rodiny více náročný, než kdy jindy a bez naší pomoci by rodiny byly na pokraji životních a sociálních možností.

Aktivity podporují:

Úřad vlády

Aktivita je podpořena z dotačního programu Úřadu vlády ČR Pomoc romským rodinám.

Facebookové stránky projektu Pomoc romským rodinám

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR

Aktivita je podpořena v programu Zapojení romského koordinátora do spolupráce romských rodin a mateřské, základní školy a volnočasové aktivity napomáhající úspěšné integraci romských a ostatních dětí Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Hlavním cílem projektu je zapojení romské koordinátorky (Romky, žijící v dané lokalitě) do školních zařízení s využitím komunitní práce. OCHP již 4 rokem spolupracuje se ZŠ a MŠ v Luži. Důvodem byla nespokojenost školských zařízení, která poukazovala na bariéry ve spolupráci a komunikaci s romskými rodiči. Z toho důvodu jsme nabídli oběma stranám využití služeb koordinátorky, která dochází pravidelně do vzdělávacího zařízení, přebírá si od učitelů seznam problémů, které jsou nutné vyřešit, následně navštíví konkrétní rodiny, nabídne pomoc při řešení problému, odkáže na odbornou pomoc nebo spolu s rodiči zajistí nápravu celé věci, čímž dochází k aktivní spolupráci a efektivní komunikaci. Dílčím cílem je podpora školní úspěšnosti romských děti, docházejících do ZŠ Luže, výpomoc při zpracování domácích úkolů, doučování atd. a dále volnočasový kroužek realizovaný pro jednu skupinu dětí v Pardubicích, kde naše organizace sídlí a pro druhou skupinu dětí, žijících v Luži, kde naše organizace působí.

Ministerstvo kultury ČR

Aktivita je podpořena v programu Podpora romské hudební, pěvecké a taneční skupiny Loly Růža Ministerstvem kultury ČR.

Facebookové stránky pěvecké a taneční skupiny Loly Růža

Město Luže

Činnost celoročně podporuje Město Luže.

Pardubický kraj

Činnost celoročně podporuje Pardubický kraj.

Součástí podpůrných aktivit je i smysluplné trávení volného času pro děti v hudebně taneční spolku Loly Růža