Aktuální projekty

Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Pardubice

Reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016513

Realizací projektu došlo k nákupu 24 nízkoemisních automobilů, které budou sloužit pro poskytování charitativní pečovatelské služby a služby osobní asistence. Tyto sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou poskytovány seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Cílem projektu je zajištění poskytování terénních sociálních služeb.

Výsledky projektu povedou k naplnění investiční priority IP 13 prioritní osy 6: "Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství" a specifického cíle 6.1 REACT-EU, jehož cílem je mimo jiné pomoc sociální infrastruktuře, která byla rovněž značně zasažena pandemií a ukázala se její malá materiálně-technická připravenost.

Projekt "Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Pardubice" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Holicko – vlídné místo pro život

Reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000069
Období realizace projektu: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Realizátorem projektu je MAS Holicko. Partnerem projektu je Oblastní Charita Pardubice.

Poradenství a edukace – sociálně zdravotní konzultant

Jak pečovat o blízké v domácím prostředí? Pomůžeme, poradíme, naučíme… Příklady pomoci: výběr a používání kompenzačních a zdravotních pomůcek, péče o zdravotní stav, manipulace s invalidním vozíkem, přesuny na lůžko, asistence při hygieně, polohování ležícího pacienta, organizace péče, sledování zdravotního stavu. Pomoc při orientaci v možnostech podpory úřadů (např. kde požádat o příspěvek na péče) a organizací, pomoc s vyplněním formulářů, konzultace, směřování do služeb zajišťujících péči (např. pečovatelská služba, odlehčovací služby).

Psychologická a duchovní podpora rodinám pečujícím o paliativní pacienty v domácím prostředí

Psychologická podpora při péči, ošetřování a doprovázení všem členům rodiny paliativních a hospicových pacientů. Duchovní podpora při poskytování péče v rodině umírajícího, péče o pozůstalé. Podpora poskytována v domácnosti pečující rodiny členy hospicového týmu – psychologem, duchovním, psychosociálním pracovníkem.

Poradenství a podporu poskytujeme přímo v domácnosti klientů a pacientů.

Kontakt: Dr. Miloš Mrázek, koordinátor poradenství a podpory, telefon: 730 812 217, email: mmrazek@charitapardubice.cz

Rekonstrukce zázemí pro pečovatelskou službu a osobní asistenci Oblastní charity Pardubice v Dražkovicích

Reg. č. projektu: CZ.06.04.02/00/22_014/0000432

Datum zahájení projektu: 23. 09. 2022

Datum ukončení projektu: 30. 09. 2026

Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Oblastní charita denně pečuje prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb zhruba o 500 - 600 klientů. S narůstajícím objemem péče a počtem kolegyň a kolegů v terénní péči musíme vybudovat nové zázemí pro Domácí hospic, Ambulanci paliativní medicíny a Pečovatelskou službu, které se v tuto chvíli "tísní" spolu s Domácí zdravotní péčí, službou Osobní asistence, Půjčovnou kompenzačních pomůcek a "technicko-hospodářskými kolegy a kolegyněmi" v malém rodinném domě, který provozu vyhovoval někdy v devadesátých letech.