Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání služby

Poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží samy bez pomoci překonat. Podílet se na řešení této situace, a zároveň pomáhat vytvořit podmínky pro příznivý vývoj dítěte. Cílit k naplnění základních práv dítěte na život ve vlastní rodině. Podporovat rodiče ve vytváření bezpečného a zdravého prostředí pro výchovu a péči o děti.

Cíle poskytované sociální služby

Cílem sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Oblastní charitě Pardubice je spokojená a fungující rodina, kde dochází k naplňování základních životních potřeb dětí a jejich rodičů:

 • na základě individuálních potřeb napomáhat klientům zmírnit jejich nepříznivou sociální situaci pomocí a podporou pracovníků,
 • vytvářením vhodných příležitostí umožnit klientům v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Sociální služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Oblastní charitě Pardubice je poskytována rodinám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou samy bez pomoci překonat, a v důsledku této situace je ohrožen příznivý vývoj dětí.

Do okruhu osob, kterým je sociální služba určena patří nezaopatřené děti a mládež do 26 let věku při soustavné přípravě na budoucí povolání, které žijí v rodinách ohrožených společensky nežádoucími jevy.

Základní zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci Oblastní charity Pardubice při výkonu svého povolání uznávají základní zásady poskytování sociální služby, jsou vázáni mlčenlivostí a vycházející z obecně platných základních norem respektujících lidská práva. Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytována bezplatně v bezproblémově dostupném místě na území Statutárního města Pardubice.

 • Individuální přístup – služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jednotlivce.
 • Lidská důstojnost – klient služby je vnímán jako partner, nikoli pouze jako pasivní příjemce pomoci.
 • Rozvoj samostatnosti – podpora schopnosti klienta samostatně řešit nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
 • Dodržování lidských práv a základních svobod – respektování práva klienta rozhodovat o svém životě, zároveň jej vést k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Kvalita poskytovaných služeb – odbornou činnost vykonává v SASRD okruh pracovníků, kteří splňují podmínky bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti.
 • Transparentnost – pracovníci jednají vždy s klientem, nikoliv o klientovi bez jeho přítomnosti.

Základní činnosti poskytované v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních zíležitostí.

Kdy a kde je služba poskytována

Terénní forma

 • po předchozí domluvě v pondělí – neděle 8:00 – 18:00, 
 • v oblasti Pardubicka, Holicka a Chrudimska.

Ambulantní forma

 • po předchozí domluvě  v pondělí - pátek 8:00 - 18:00 na adrese Češkova 1247/22, Pardubice
 • po předchozí domluvě  v pondělí - pátek 8:00 - 18:00 na adrese Dudychova 782, Holice
 • po předchozí domluvě  v pondělí - pátek 8:00 - 18:00 na adrese nám. Hrdinů 13, Moravany

Úhrada za poskytování odlehčovacích služeb

Sociální služba je poskytována bezplatně.

Vybrané dokumenty sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Veřejný závazek

Garantovaná nabídka SASRD

Modelová smlouva o poskytování sociální služby

Informace o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi - pro klienty

Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů