Charitní pečovatelská služba na Pardubicku

Je určena lidem, kteří potřebují pomoc druhého při zajištění péče o vlastní osobu a chtějí zůstat ve svém rodinném prostředí. Službu poskytujeme v předem domluveném čase a rozsahu v domácnosti klienta.

Službu poskytujeme denně od 6:30 do 21:30 včetně víkendů a svátků

Charitní pečovatelská služba

Jak lze o službu zažádat a jak bude poskytování služby probíhat? 

Obraťte se na nás osobně, telefonicky či písemně. Pracovník se s Vámi setká osobně ve Vaší domácnosti a zjistí Vaše přání a potřeby. Seznámí Vás s nabídkou a možnostmi služby a uzavře s Vámi Smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Rozsah péče budeme průběžně aktualizovat dle Vašich potřeb a možností služby.

Charakteristika služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Informace pro klienty Charitní pečovatelské služby na Pardubicku

Projekt "Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Pardubice" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Pardubice

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016513

Realizací projektu dojde k nákupu 20 nízkoemisních automobilů, které budou sloužit pro poskytování charitativní pečovatelské služby a služby osobní asistence. Tyto sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou poskytovány seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Cílem projektu je zajištění poskytování terénních sociálních služeb.

Výsledky projektu povedou k naplnění investiční priority IP 13 prioritní osy 6: "Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství" a specifického cíle 6.1 REACT-EU, jehož cílem je mimo jiné pomoc sociální infrastruktuře, která byla rovněž značně zasažena pandemií a ukázala se její malá materiálně-technická připravenost.

Projekt "Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Pardubice" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.