Symbolika a tradice Tříkrálové sbírky

 

Zprávu o „Třech králích“ nám podává Matoušovo evangelium. Zde se v 2. kapitole píše o mudrcích z Východu, kteří vedeni hvězdou, došli přes Jeruzalém do Betléma, aby se poklonili narozenému Spasiteli a předali mu dary. Není však zmíněno, že se skutečně jednalo o krále, ani kolik jich bylo.

Číslo tři se odvozuje od počtu darů, které přinesli. Dary - zlato, kadidlo a myrha – mají svou symboliku:

  • Zlatokrálovský kov, tehdy nejcennější zboží, vyjadřovalo úctu k novorozenému Králi všech králů. Zlato jako trvanlivý kov také symbolizuje stálost a neporušitelnost.
  • Kadidlo – vonná pryskyřice, odedávna až dosud používaná při bohoslužbách a obřadech, byla vyznáním víry v Ježíšovo božství. Kadidlo je ve Starém i Novém zákoně symbolem modliteb stoupajících k Bohu.
  • Myrhavonná mast s konzervačními účinky, používaná mj. při balzamování mrtvých těl, předjímala Kristovo utrpení a smrt na kříži.

Zkratka K+M+B+ (nebo latinský ekvivalent C+M+B+) je běžně vykládána jako iniciály tří králů, proto tedy  Kašpar, Melichar a Baltazar. Ve skutečnosti se však jedná o zkratku požehnání Christus mansionem benedicat = Kristus ať požehná tomuto domu“ (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici a nejedná se tedy o spojovníky mezi jmény králů.

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou.

Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně téměř vymizela, v původní podobě se zachovala jen na některých místech. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, aby přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.