Charitní pečovatelská služba na Pardubicku

 

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní a ambulantní sociální službu seniorům a dalším lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít osobní život podle svých individuálních tělesných, duševních i duchovních potřeb.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena                                                            

Pečovatelská služba je poskytována všem osobám starším 27 let, bez rozdílu pohlaví, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, avšak běžně žijí v domácím prostředí, nacházejí se v důsledku svého věku či zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, a jejich podporu při realizaci úkonů běžného denního života není možno trvale zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiných pečujících osob.

Cíle poskytované sociální služby

Cílem pečovatelské služby v Oblastní charitě Pardubice je:

 • umožnit klientovi co nejdéle žít ve svém domácím prostředí,
 • podpořit soběstačnost klienta s ohledem na jeho individuální potřeby.

Základní zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci při výkonu svého povolání uznávají základní zásady poskytování sociální služby, vycházející z obecně platných základních norem respektujících lidská práva a křesťanské principy.

Individuální přístup

 • každý klient je jedinečná osobnost, služba je formována individuálně dle jeho potřeb,
 • očekávání a osobní cíle klienta jsou zjišťovány již ve fázi jednání se zájemcem o sociální službu a dále opakovaně v průběhu služby,
 • služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jednotlivce.

Lidská důstojnost

 • klient služby je vnímán jako partner, nikoli jako pasivní příjemce pomoci,
 • vytváření podmínek a uplatňování pravidel, kterými je eliminována možnost vytváření předsudků a negativního hodnocení klientů služby

Začleňování do společnosti a rozvoj samostatnosti

 • služba nenahrazuje veřejně dostupné služby, vytváří příležitosti a je nápomocna tomu, aby klienti mohli takových služeb využívat,
 • podporuje klienta v kontaktech s přirozeným sociálním prostředím,
 • podporuje rodinné a přátelské vztahy,
 • služba podporuje klienta v rozvoji jeho schopností.

Kvalita poskytovaných služeb

 • při poskytování sociální služby je postupováno v rámci standardů kvality sociálních služeb,
 • odbornou činnost vykonává v Oblastní charitě Pardubice okruh pracovníků, kteří splňují podmínky bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti,
 • kvalitu poskytované péče pracovníků v sociálních službách průběžně monitorují vedoucí a kvalifikovaní sociální pracovníci,
 • všem pracovníkům pečovatelské služby je zabezpečováno další vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.

Dodržování lidských práv a základních svobod

 • služba je klientům poskytována s vědomím, že ani člověk omezený ve svéprávnosti není zbavený svých práv,
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů je jednou ze základních činností, kterou Oblastní charita Pardubice svým klientům poskytuje.

Základní činnosti v pečovatelské službě

 • Pomoc při zvládání základní péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Jiné činnosti

Kdy a kde službu poskytujeme

 • Pardubice, Holice, Moravany, Lázně Bohdaneč a okolí - denně od 6:30 do 21:30 hodin

Včetně víkendů a svátků!!!

Úhradovník

Pečovatelská služba je poskytována za úhradu podle §75 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Úhradovník pečovatelské služby Pardubice

Úhradovník pečovatelské služby Holice

Úhradovník pečovatelské služby Lázně Bohdaneč

Úhradovník pečovatelské služby Moravany

 

Vybrané dokumenty Charitní pečovatelské služby na Pardubicku

Veřejný závazek

Informace pro klienty Charitní pečovatelské služby na Pardubicku

Modelová smlouva o poskytování Charitní pečovatelské služby na Pardubicku

 

 • Charitní pečovatelská služba na Pardubicku je poskytována v různém rozsahu dle potřeb klientů.
 

http://www.pardubice.eu/Děkujeme za podporu!

 

 

 

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Jarmila Klimešová Tel.: 777 296 850, 466 335 026
klimesova466/466charitapardubice.cz vedoucí pečovatelské služby Pardubice, vedoucí osobní asistence
mcharvatova560/560charitapardubice.cz vedoucí pečovatelské služby Lázně Bohdaneč
msklubalova430/430charitapardubice.cz sociální pracovnice