Charitní odlehčovací služby Červánky

 

Poslání

Posláním Charitní odlehčovací služby Červánky (dále jen Červánky) je poskytovat terénní, ambulantní a pobytovou sociální službu osobám od 27 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení nebo chronického onemocnění, avšak běžně žijí v domácím prostředí. Při poskytování sociální služby se postupuje takovým způsobem, aby se život klientů blížil běžnému způsobu života.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena         

Sociální služba Červánky je poskytována osobám starším 27 let, bez rozdílu pohlaví, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení nebo chronického onemocnění, avšak běžně žijí v domácím prostředí, nacházejí se v důsledku svého věku či zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, a jejich podporu při realizaci úkonů běžného denního života není možno trvale zajistit prostřednictvím rodiny. V případech hodných zřetele lze poskytnout sociální službu osobám, které splňují převážnou většinu podmínek okruhu osob, kterým je služba určena.

Sociální službu Červánky nelze poskytnou osobám v těchto případech:

 • Oblastní charita Pardubice neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • kapacita služby je v době požadovaného nástupu plně obsazena,
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osobám s mentální retardací či různou formou autismu.

Cíle poskytované sociální služby

Cílem sociální služby Červánky je:  

 • na základě individuálních potřeb napomáhat klientům zmírnit jejich nepříznivou sociální situaci pomocí a podporou pracovníků,
 • vytvářením vhodných příležitostí umožnit klientům v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí,
 • dosáhnout možnosti zajištění odpočinku, zajištění osobních záležitost a načerpání sil pro osobu, která běžně pečuje o klienta.

Základní zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci při výkonu svého povolání uznávají základní zásady poskytování sociální služby, vycházející z obecně platných základních norem respektujících lidská práva.

Individuální přístup

 • každý klient je jedinečná osobnost, služba je formována individuálně dle jeho potřeb,
 • očekávání a osobní cíle klienta jsou zjišťovány již ve fázi jednání se zájemcem o sociální službu a dále opakovaně v průběhu služby,
 • služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jednotlivce.

Lidská důstojnost

 • klient služby je vnímán jako partner, nikoli jako pasivní příjemce pomoci,
 • Oblastní charita Pardubice vytváří podmínky a uplatňuje pravidla, kterými je eliminována možnost vytváření předsudků a negativního hodnocení klientů služby.

Začleňování do společnosti a rozvoj samostatnosti

 • služba nenahrazuje veřejně dostupné služby, vytváří příležitosti a je nápomocna tomu, aby klienti mohli takových služeb využívat,
 • podporuje klienta v kontaktech s přirozeným sociálním prostředím,
 • podporu rodinných a přátelských vztahů považuje Oblastní charita Pardubice za samozřejmost,
 • služba podporuje klienta v rozvoji jeho schopností.

Kvalita poskytovaných služeb

 • při poskytování sociální služby je postupováno v rámci standardů kvality sociálních služeb,
 • odbornou činnost vykonává v Oblastní charitě Pardubice okruh pracovníků, kteří splňují podmínky bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti,
 • pro zaměstnance vykonávající přímou práci s klienty sociální služby je zajišťována podpora nezávislým kvalifikovaným odborníkem,
 • odborným pracovníkům je zabezpečováno další vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.

Dodržování lidských práv a základních svobod

 • služba je klientům poskytována s vědomím, že ani člověk omezený ve svéprávnosti není zbavený svých práv,
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů je jednou ze základních činností, kterou Oblastní charita Pardubice svým klientům poskytuje,
 • je průběžně monitorováno, zda ze strany pracovníků nedochází k porušování základních práv a svobod klientů. V případě shledání závad následuje individuální personální řešení.
 • Oblastní charita Pardubice poskytuje odlehčovací služby v ambulantní, pobytové a terénní formě.
 • Ambulantní forma služby sídlí na adrese Devotyho 1, Mikulovice, odkaz na mapu zde
 • Pobytová a terénní forma služby sídlí na adrese Třebosice 22, odkaz na mapu zde
 • Pobytová forma služby sídlí také na adrese V Rájí 786, Pardubice, odkaz na mapu zde

Vybrané dokumenty Charitních odlehčovacích služeb Červánky

Veřejný závazek

Modelová smlouva o poskytování Charitních odlehčovacích služeb Červánky

Domácí řád - ambulantní forma

Domácí řád - pobytová forma

Žádost o přijetí do Charitních odlehčovacích služeb Červánky

Vyjádření lékaře

Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Formulář pro podávání stížností

 

http://www.pardubice.eu/Děkujeme za podporu!

 

 

pomoc-globus

logo-cz-tesco

 

flexi_logo_malé

 

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

UŽ 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Mgr. Aneta Betlachová Tel.: 730 529 527
abetlachova907/907charitapardubice.cz vedoucí Charitních ambulantních odlehčovacích služeb Červánky - středisko Mikulovice
Bc. Nicol Riegerová, DiS. Tel.: 733 161 622
nriegerova248/248charitapardubice.cz sociální pracovnice - Třebosice
Bc. Robert Vítek Tel.: 735 726 954
rvitek252/252charitapardubice.cz vedoucí a sociální pracovník - Odlehčovací služby Červánky Pardubice
Bc. Petra Průšková Tel.: 775 296 833
ppruskova126/126charitapardubice.cz vedoucí střediska