Garantovaná nabídka služby SASRD

 

Požadavky na sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

- oprávnění k poskytování služby (rozhodnutí o registraci)

- plnění povinností poskytovatele uvedených v § 88 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (zahrnuje i dodržování standardů kvality sociálních služeb)

Místo poskytování služby

 

- ambulantní forma služby po předchozí domluvě pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hod.:

Češkova 1247, Pardubice

Dudychova 782, Holice

nám. Hrdinů 13, Moravany

terénní forma služby po předchozí domluvě v místě bydliště klienta pondělí až pátek v době od 8:00 do 18:00 hod.:

ORP Pardubice

ORP Chrudim

ORP Holice

Podmínky poskytování služby

- Tak, aby byla zachována mlčenlivost o všech skutečnostech, které uživatel při poskytování služby pracovníků sdělí, mimo oznamovací povinnosti (zanedbávání, týrání či zneužívání dítěte, povinnost ohlásit či překazit trestný čin apod.).

- Byly dodrženy stanovené písemné pracovní postupy pro poskytování základních činností.

- Byly dodrženy standardy kvality sociálních služeb, požadavky zákona o sociálních službách a dalších relevantních právních norem.

Cena služby

- Služba je poskytována bezplatně.

Související dokumentace

- Pracovní postupy k jednotlivým základním činnostem.

- Individuální plány klientů a související dokumentace.

A) VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI (PROGRAMY PRO DĚTI, PODPORA RODIČŮ V JEJICH ROLI):

 

  1. Programy pro děti - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

Popis úkonu

Cílem této činnosti je rozvoj dovednosti klientů, vést klienty k pozitivním změnám v životě, vytvoření pozitivních vzorců hodnot, získání náhledu na vlastní jednání a nepříliš vhodné vzorce chování. Může se jednat o dokončení zadané činnosti, úklidu pracovního místa, hraní společenských her, které vzdělávají děti v různých oblastech např. zdraví a nemoc, bezpečný start do života apod.

Cílem této činnosti je poskytnout úkony a nácviky vedoucí k rozvoji klienta a k jejich využívání v životě. Jedná se zejména o motivaci k domácí přípravě do školy, vedení k zásadám slušného chování, podílení se na činnostech v domácnosti (domácí práce), rozvoj grafomotoriky dětí pomocí pracovních listů. Jedná se i o zapojování rodičů do vzdělávání dítěte.

Cílem této činnosti je vedení rodičů k vytváření denního režimu dětí, pravidelné školní docházce, případně docházení do školky, zajištění prostředí pro přípravu do školy (např. pracovní místo).

Cílem této činnosti je motivace a vedení rodičů k tomu, aby jejich děti navštěvovaly přístupné kroužky (z hlediska místa, času, financí), motivace k využívání dostupného doučování (studenti, doučování ve škole). Možnost doprovodu.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a posilují je v jejich silných i slabých stránkách. Je respektována svobodná volba klienta.

Požadavky uživatelů na službu

- zlepšení vlastních schopností

- zjištění silných stránek

- využití naučeného v praxi

- posílení sociálních kontaktů

- aktivní zapojení klienta a ochota spolupracovat

- zlepšení schopností rodičů

- zlepšení prostředí pro přípravu do školy (vhodné pracovní místo, klid na úkoly apod.)

Rozsah poskytování

max. 120 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

v ambulantní formě: dle domluvy v čase 8:00 až 18:00

v terénní formě: dle domluvy v čase 8:00 až 18:00

Místo poskytování

- ambulantní forma služby: v prostorách služby

- terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

sociální pracovníci

Obsah úkonu

- podpora klienta

- mapování situace

- předání informací o postupu

- konkrétní ukázka postupu -> praktický společný nácvik

- nácvik činností jako získání a upevnění např. hygienických návyků, úklid, sebeobsluha

- hledání výhod jednotlivých způsobů chování

- rozhovory o chování

- vyhodnocení dosavadního pokroku prostřednictvím IP

Forma úkonu

- nácvik činností – příprava do školy, plnění úkolů, podílení se na domácích činnostech apod.

- zapojení rodičů do vzdělávání dítěte

- posílení vzájemné komunikace v rodině

- vedení k plnění školních povinností

- předání informací o postupu

- konkrétní ukázka postupu -> praktický společný nácvik

- hledání výhod jednotlivých způsobů chování

- vyhodnocení pokroku

Způsob úkonu

Na základně sjednaného individuálního plánu:

-          v individuálně dohodnutou dobu,

-          individuálně dohodnutým způsobem.

  1. Podpora rodičů v jejich roli

Popis úkonu

Cílem této činnosti je vést klienty k rozvoji dovedností, které využijí ve svém životě. Může se jednat o hospodaření s financemi, upevnění sociálních vztahů v rodině, pomoc a podporu při získávání pracovních činností, péče o dítě, hospodaření v domácnosti. Jedná se i o společnou činnost dětí a rodičů.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a posilují je v jejich silných i slabých stránkách. Je respektována svobodná volba klienta.

Požadavky uživatelů na službu

- zlepšení vlastních schopností

- zjištění silných stránek

- lepší orientace v životě

- upevňování vztahů v rodině

- využití naučeného v praxi

- aktivní zapojení klienta a ochota spolupracovat

Rozsah poskytování

Max. 120 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

v ambulantní formě: dle domluvy v čase 8:00 až 18:00

v terénní formě: dle domluvy v čase 8:00 až 18:00

Místo poskytování

- ambulantní forma služby: v prostorách služby

- terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

sociální pracovníci

Obsah úkonu

- podpora klienta

- předání informací o postupu

- konkrétní ukázka postupu -> praktický společný nácvik

- nácvik běžných činností jako získání a upevnění hygienických návyků, pracovních činností, úklid, vaření, nakupování, sebeobsluha, hospodaření s financemi, péče o dítě

- hledání výhod jednotlivých způsobů chování

- zapojení rodičů do vzdělávání dítěte, posílení vzájemné komunikace, zvnitřnění režimu, posílení schopností a dovedností potřebných k adaptaci na školské zařízení, vedení k plnění školních povinností

- vyhodnocení dosavadního pokroku

- mapování potřeb a přání klientů

- zapojení rodičů do vzdělávání dítěte

- nácvik činností – příprava do školy, plnění úkolů, opakování učiva apod.

- vedení k plnění školních povinností

- osvojení režimu

- posílení vzájemné komunikace v rodině

- předání informací o postupu

- ukázka konkrétního postupu -> praktický společný nácvik

- hledání výhod jednotlivých způsobů chování

- doprovod do školky, školy

- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností

- rozvoj dovedností a schopností

- pomoc a podpora rodičů s přípravou dítěte do školských zařízení a pomoc s úkoly

- podání informace

- příprava dítěte do školských zařízení

- rozhovor

- doprovod

- pomoc s úkoly – pravidelná příprava

Způsob úkonu

Na základně sjednaného individuálního plánu:

-          v individuálně dohodnutou dobu,

-          individuálně dohodnutým způsobem.

   

 B) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM (SOCIÁLNÍ INTEGRACE):

 

Popis úkonu

Cílem této činnosti je, aby se rodič zvládl zkontaktovat s lékaři (preventivní prohlídky, sjednání vyšetření, očkování), s úřady, s jinou sociální službou, soudem či školou a stal se tak více samostatným. Ze strany pracovníků je možné poskytnout v odůvodněných případech doprovod. Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím rodičů s dětmi – návštěva kulturních akcí, rodinných center apod. Motivování rodičů ke společným výletům.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a svobodnou volbu rozhodnutí.

Požadavky uživatelů na službu

- zlepšení vlastních schopností

- zjištění silných stránek

- lepší orientace v životě

- posílení sociálních kontaktů

Rozsah poskytování

max. 120 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

v ambulantní formě: dle domluvy v čase 8:00 až 18:00

v terénní formě: dle domluvy v čase 8:00 až 18:00

Místo poskytování

- ambulantní forma služby: v prostorách služby

- terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

sociální pracovníci

Obsah úkonu 

- emoční podpora

- mapování potřeb a přání klientů

- mapování sítě služeb v regionu

- podpora v rozpoznávání potřebných informací pro klienta

- zprostředkování služby: vyjednání schůzky, získání a předání informací, příprava na schůzku, doprovod klienta, pomoc s vyplněním podkladů apod.

- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- zprostředkování kontaktu (telefonicky, osobně)

- rozhovor

- podání informace

- doprovod

Způsob úkonu

Na základně sjednaného individuálního plánu:

-          v individuálně dohodnutou dobu,

-          individuálně dohodnutým způsobem.

C) SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI (PODPORA VZTAHŮ, PODPORA A POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE SOUVISEJÍCÍ S TÍŽIVOU ŽIVOTNÍ SITUACÍ NEBO KRIZÍ, ODBORNÁ POMOC DĚTEM)

 

Popis úkonu

Cílem této činnosti je podporovat rozvoj nebo udržení míry samostatnosti, zamezení sociální izolace, posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních a vnějších zdrojů při řešení situace, podpora k přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí, vedení ke společenským hodnotám, budování či upevňování vlastních hranic, získání podpory při řešení životních situací a uspokojování potřeb.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a svobodnou volbu rozhodnutí.

Požadavky uživatelů na službu

- zlepšení vlastních schopností

- zjištění silných stránek

- lepší orientace v životě

- posílení sociálních kontaktů

- udržení a zlepšení míry samostatnosti

- zamezení sociální izolace

- posilování vlastní hodnoty

- přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí

Rozsah poskytování

Max. 120 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

v ambulantní formě: dle domluvy v čase 8:00 až 18:00

v terénní formě: dle domluvy v čase 8:00 až 18:00

Místo poskytování

- ambulantní forma služby: v prostorách služby

- terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

sociální pracovníci

Obsah úkonu

- podpora při řešení situací

- mapování silných a slabých stránek

- mapování potřeb a přání klientů

- podpora k přebírání zodpovědnosti

- budování nebo posilování vlastních hranic - nácvik činnosti (udržení stanovené hranice, uvědomit si důsledky svého jednání)

- vedení ke společenským hodnotám

- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností

- rozhovor

- poradenství

- podání informace

Způsob úkonu

Na základně sjednaného individuálního plánu:

-          v individuálně dohodnutou dobu,

-          individuálně dohodnutým způsobem.

 D) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

 

  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, poradenství:

Popis úkonu

Cílem této činnosti je podpora při vyřizování dávek, dokladů, bydlení, zaměstnání, poradenství v oblasti financí, zprostředkování návštěv lékařů, soudu případně doprovod. Jedná se i o pomoc a podporu při návštěvě pošty, obchodu apod.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a svobodnou volbu rozhodnutí.

Požadavky uživatelů na službu

- zlepšení vlastních schopností

- zjištění silných stránek

- posílení vlastní hodnoty

- lepší orientace v životě

- udržení míry samostatnosti

- zamezení sociální izolace

Rozsah poskytování

Max. 120 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

v ambulantní formě: dle domluvy v čase 8:00 až 18:00

v terénní formě: dle domluvy v čase 8:00 až 18:00

Místo poskytování

- ambulantní forma služby: v prostorách služby

- terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

sociální pracovníci

Obsah úkonu

- podpora při řešení situací

- mapování silných a slabých stránek

- nácvik činnosti (vyplnění formulářů pro získání dávek, zprostředkování schůzky s lékaři, úředníky apod.)

- podání informace o možnostech zaměstnání, bydlení

- možnost vytvoření finanční rozvahy

- podpora k přebírání zodpovědnosti

- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností

- doprovod

- podání informace

- případové setkání ve prospěch uživatele

- rozhovor

- poradenství

Způsob úkonu

Na základně sjednaného individuálního plánu:

-  v individuálně dohodnutou dobu,

- individuálně dohodnutým způsobem.

 

  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

Popis úkonu

Cílem této činnosti je podpora práv a zájmů klientů, může se jednat o poradenské aktivity i přímé jednání v zájmu uživatele vedoucí k udržení kontaktu s rodinou a motivace k zapojování blízkých osob do řešení problémových situací.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a svobodnou volbu rozhodnutí.

Požadavky uživatelů na službu

- zlepšení komunikace v rodině

- posílení sociálních kontaktů

- snížení působení institucí

- posílení rodinných vazeb

- zamezení sociální izolace

Rozsah poskytování

Max. 60 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

v ambulantní formě: dle domluvy v čase 8:00 až 18:00

v terénní formě: dle domluvy v čase 8:00 až 18:00

Místo poskytování

- ambulantní forma služby: v prostorách služby

- terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

sociální pracovníci

Obsah úkonu 

- podpora při řešení situací

- mapování rodinných vazeb a jejich silných a slabých stránek

- snížení působení institucí a podpora samostatnosti

- posílení rodinných vazeb

- zlepšení komunikace v rodině

- udržení kontaktu s rodinou

- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností

- podání informace

- případové setkání ve prospěch uživatele

- rozhovor

- poradenství

Způsob úkonu

Na základně sjednaného individuálního plánu:

-          v individuálně dohodnutou dobu,

-          individuálně dohodnutým způsobem