Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Poslání služby

Poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží samy bez pomoci překonat. Podílet se na řešení této situace, a zároveň pomáhat vytvořit podmínky pro příznivý vývoj dítěte. Cílit k naplnění základních práv dítěte na život ve vlastní rodině. Podporovat rodiče ve vytváření bezpečného a zdravého prostředí pro výchovu a péči o děti.

Cíle poskytované sociální služby

Cílem sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Oblastní chariě Pardubice je spokojená a fungující rodina, kde dochází k naplňování základních životních potřeb dětí a jejich rodičů:

 • na základě individuálních potřeb napomáhat klientům zmírnit jejich nepříznivou sociální situaci pomocí a podporou pracovníků,
 • vytvářením vhodných příležitostí umožnit klientům v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Sociální služba ociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Oblastní chariě Pardubice je poskytována rodinám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou samy bez pomoci překonat, a v důsledku této situace je ohrožen příznivý vývoj dětí.

Do okruhu osob, kterým je sociální služba určena patří nezaopatřené děti a mládež do 26 let věku při soustavné přípravě na budoucí povolání, které žijí v rodinách ohrožených společensky nežádoucími jevy.

Podporujeme vztahy mezi rodiči a dětmi

Základní zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci Oblastní charity Pardubice při výkonu svého povolání uznávají základní zásady poskytování sociální služby, jsou vázáni mlčenlivostí a vycházející z obecně platných základních norem respektujících lidská práva. Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytována bezplatně v bezproblémově dostupném místě na území Statutárního města Pardubice.

 • Individuální přístup – služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jednotlivce.
 • Lidská důstojnost – klient služby je vnímán jako partner, nikoli pouze jako pasivní příjemce pomoci.
 • Rozvoj samostatnosti – podpora schopnosti klienta samostatně řešit nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
 • Dodržování lidských práv a základních svobod – respektování práva klienta rozhodovat o svém životě, zároveň jej vést k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Kvalita poskytovaných služeb – odbornou činnost vykonává v SASRD okruh pracovníků, kteří splňují podmínky bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti.
 • Transparentnost – pracovníci jednají vždy s klientem, nikoliv o klientovi bez jeho přítomnosti.

Základní činnosti poskytované v Siciálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních zíležitostí.

Čas, místo a forma poskytování služby

TERÉNNÍ FORMA

 • po dohodě pondělí – pátek 8 – 18 hodin, sobota a neděle – dle domluvy
 • v oblasti Pardubicka, Holicka a Chrudimska

AMBULANTNÍ FORMA

po předchozí domluvě na adrese:

 • Češkova 1247/22, Pardubice
 • Dudychova 782, Holice
 • nám. Hrdinů 13, Moravany

Veškeré služby poskytujeme bezplatně.

Vybrané dokumenty sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Veřejný závazek

Garantovaná nabídka SASRD

Modelová smlouva o poskytování sociální služby

Informace o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi - pro kienty

Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů

Informační materiál pro děti


Jak můžete pomoci

 • Podpořte rodiny v tíživé životní situaci formou dárcovské SMS nebo zasláním příspěvku na naše sbírkové konto 2800235245/2010 Fiobanka, a. s.
 • Nabídněte svůj čas a staňte se dobrovolníkem.

 

 

 

http://www.pardubice.eu/Děkujeme za podporu!

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 VÍCE NEŽ 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

PhDr. Karolína Šilarová Tel.: 777 296 826, 461 100 445
ksilarova290/290charitapardubice.cz sociální pracovnice, vedoucí střediska Služby pro rodiny s dětmi
Barbora Bartakovičová, DiS. Tel.: 734 435 370, 461 100 445
bmotlova387/387charitapardubice.cz sociální pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Bc. Tereza Saifrtová, DiS. Tel.: 733 741 947, 461 100 445
tsaifrtova317/317charitapardubice.cz sociální pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Mgr. Radka Pecinová Tel.: 731 645 903
rpecinova417/417charitapardubice.cz sociální pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi