Služby pro pěstouny

Poslání

Posláním Služeb pro pěstouny je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči doprovázením, vzděláváním, poskytováním či zprostředkováním poradenství a zajištěním odlehčovací péče.

 Cíle

 • dítě žije v bezpečném, stabilním a podpůrném prostředí,
 • osoba pečující má splněné povinné vzdělávání, respektuje individualitu dítěte,
 • osoba pečující s dítětem hovoří o jeho biologické rodině,
 • navázání, udržení či zkvalitnění vztahů mezi dětmi a biologickou rodinou s ohledem na zájmy a potřeby dítěte,
 • dítě je připraveno na přechod do jiného typu péče.

Cílová skupina

 • osoba pečující z Pardubického a Královéhradeckého kraje,
 • dítě svěřené do náhradní rodinné péče do věku 18 let,
 • každé dítě, které se na pověřenou osobu obrátí s žádostí o ochranu svého života a svých práv.

Zásady činnosti

 • Zájem a blaho dítěte – v souladu s Úmluvou o právech dítěte
 • Etický přístup – postup v souladu s etickým kodexem pověřené osoby
 • Lidská důstojnost – osoba pečující i dítě jsou vnímáni jako partneři
 • Individuální přístup a respektování potřeb – přizpůsobení se možnostem a schopnostem osoby pečující a dítěte
 • Mlčenlivost – důvěrnost sdělených informací
 • Bezplatnost – služba není za úhradu
 • Odbornost – požadované vzdělání a následné vzdělávání zaměstnanců pověřené osoby
 • Spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí – hájení zájmů osob pečujících a dětí.

Služby pro pěstouny

Seznam činností vykonávaných na základě pověření 

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,
 • poskytování výchovné a poradenské péče a sledování výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž je uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče,
 • pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
 • zřizování zařízení sociálně-právní ochrany dětí – výchovně rekreační tábory pro děti,
 • vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.

Místo, čas a forma poskytované služby

 • Službu poskytujeme zejména terénní formou, nejčastěji v domácnosti pěstounů.
 • Ambulantní forma je poskytována na adresách: Českova 1247, Pardubice a Dudychova 782, Holice.
 • Čas setkání je dojednáván individuálně, obvykle v pracovní dny 8 – 18 hod (výjimečně může být služba poskytnuta i mimo uvedený časový rámec).

Kapacita Služeb pro pěstouny Oblastní charity Pardubice je 40 rodin.

 


 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 VÍCE NEŽ 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Mgr. et Bc. Lucie Laburdová Tel.: 733 161 620, 461 100 445
llaburdova526/526charitapardubice.cz sociální pracovnice, Služby pro pěstouny
Mgr. Hana Balcarová Tel.: 730 845 059
hbalcarova255/255charitapardubice.cz sociální pracovnice, Služby pro pěstouny
Bc. Radka Siváčková, DiS. Tel.: 731 632 893, 461 100 445
rsivackova458/458charitapardubice.cz sociální pracovnice, Služby pro pěstouny