Pobytové odlehčovací služby v Pardubicích

Kde nás najdete

Adresa

V Ráji 786, Pardubice 53002

Provozní doba

nepřetržitě

Na koho se můžete obrátit

Bc. Robert Vítek

vedoucí
Tel.: 735 726 954 E-mail: ~ovDV94WH-uk87j7_8En_0~905pJ

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Pobytové odlehčovací služby v Pardubicích

Typ služby
Odlehčovací služby

Poskytovatel
Oblastní charita Pardubice

Kraj
Pardubický kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Bc. Robert Vítek

Registrační číslo služby
3323630

Poslání a cíle

Poslání

Posláním Charitní odlehčovací služby Červánky (dále jen Červánky) je poskytovat terénní, ambulantní a pobytovou sociální službu osobám od 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení nebo chronického onemocnění, avšak běžně žijí v domácím prostředí. Při poskytování sociální služby se postupuje takovým způsobem, aby se život klientů blížil běžnému způsobu života.

Zásady

Základní zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci při výkonu svého povolání uznávají základní zásady poskytování sociální služby, vycházející z obecně platných základních norem respektujících lidská práva.

Individuální přístup

 • každý klient je jedinečná osobnost, služba je formována individuálně dle jeho potřeb,
 • očekávání a osobní cíle klienta jsou zjišťovány již ve fázi jednání se zájemcem o sociální službu a dále opakovaně v průběhu služby,
 • služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jednotlivce.

Lidská důstojnost

 • klient služby je vnímán jako partner, nikoli jako pasivní příjemce pomoci,
 • Oblastní charita Pardubice vytváří podmínky a uplatňuje pravidla, kterými je eliminována možnost vytváření předsudků a negativního hodnocení klientů služby.

Začleňování do společnosti a rozvoj samostatnosti

 • služba nenahrazuje veřejně dostupné služby, vytváří příležitosti a je nápomocna tomu, aby klienti mohli takových služeb využívat,
 • podporuje klienta v kontaktech s přirozeným sociálním prostředím,
 • podporu rodinných a přátelských vztahů považuje Oblastní charita Pardubice za samozřejmost,
 • služba podporuje klienta v rozvoji jeho schopností.

Kvalita poskytovaných služeb

 • při poskytování sociální služby je postupováno v rámci standardů kvality sociálních služeb,
 • odbornou činnost vykonává v Oblastní charitě Pardubice okruh pracovníků, kteří splňují podmínky bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti,
 • pro zaměstnance vykonávající přímou práci s klienty sociální služby je zajišťována podpora nezávislým kvalifikovaným odborníkem,
 • odborným pracovníkům je zabezpečováno další vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.

Dodržování lidských práv a základních svobod

 • služba je klientům poskytována s vědomím, že ani člověk omezený ve svéprávnosti není zbavený svých práv,
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů je jednou ze základních činností, kterou Oblastní charita Pardubice svým klientům poskytuje,
 • je průběžně monitorováno, zda ze strany pracovníků nedochází k porušování základních práv a svobod klientů. V případě shledání závad následuje individuální personální řešení.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Další informace

Posláním pobytové Charitní odlehčovací služby Červánky je poskytovat pobytovou sociální službu osobám od 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení nebo chronického onemocnění, avšak běžně žijí v domácím prostředí. Při poskytování sociální služby se postupuje takovým způsobem, aby se život klientů blížil běžnému způsobu života.