AMA – Nabídky a formy bydlení pro staré lidi vyžadující péči

(Angebote und Wohnformen für pflegebedürftige Menschen im Alter)

 

Cílem tohoto mezinárodního projektu byla především výměna informací o nabídce péče a formách bydlení starých lidí vyžadujících péči, a to v zemích partnerů účastnících se projektu. V každé z členských zemí EU má pomoc různý charakter. Velmi rozdílné jsou i systémy péče a financování sociálních služeb poskytovaných seniorům.

Úvodem celého projektu bylo symposium, jehož cílem bylo navázání dlouhodobé nadnárodní spolupráce mezi partnery a získané poznatky v oblasti péče o seniory by měly být dále poskytnuty, projednány s regionálními politiky a využity ve stávajících nebo nově se rozvíjejících konceptech péče.

Partneři projektu:

  • Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. (Německo)
  • Oblastní charita Pardubice
  • Caritas Linz (Rakousko)
  • Zorggroep Meander (Nizozemí)
  • Caritasverband für die Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V. (Německo)
  • Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. (Německo)  
  • Caritasverband für die Diözese Paderborn e.V.  (Německo)
  • Deutscher Caritasverband e.V. Hauptvertretung Brüssel 

   

1. symposium k projektu AMA – 12. – 15. 10. 2010 v Hradci Králové

Oblastní charita Pardubice byla partnerem pořádajícím 1. sympozium projektu AMA, a to ve dnech     12. – 15.10. 2010 v Hradci Králové. Sympozia se zúčastnili zástupci Diecézní charity Hradec Králové, Oblastní charity Pardubice, diecézních charit z Německa, Rakouska a Nizozemí. Pozvání přijal i hlavní zástupce Charitypři EU v Bruselu pan Michael Müller. Témata sympozia vycházela ze současné situace v oblasti péče o staré a nemocné lidi.

K problémům, které bude muset evropská společnost při péči o staré lidi v nejbližších letech řešit, patří jednak její zajištění pro stále rostoucí počet lidí, přičemž je nutné hledat cesty k získání odborného personálu. Charita, jako jeden z největších poskytovatelů sociálních služeb, se snaží pružně reagovat na důsledky demografického vývoje v Evropě a hledat nové cesty, jak zajistit dostatečnou péči a důstojné životní podmínky starým a nemocným lidem.

Ze závěrů sympozia vyplynulo, že k zajištění dobré péče nebude v budoucnosti možné a finančně únosné neustálé zřizování nových domovů důchodců a seniorcenter, ať již Charitami nebo státem. Pro systém péče by měla být charakteristická její variabilita (domácí, ambulantní, stacionární péče apod.) Důraz by měl být stále více kladem na domácí péči, na které bude spolupracovat rodina s Charitou či jinými poskytovateli sociálních služeb). Zahraniční partneři představili i rozvíjející se koncept tzv. společného bydlení, což jsou byty, které společně obývá několik osob a s pomocí odborného personálu se snaží vlastními silami vést domácnost. Prosazuje se i myšlenka tzv. vzájemné sousedské výpomoci, kdy se senioři a rodiny, dobrovolně zapojení do této činnosti, snaží vzájemně pomáhat a podporovat.

Dalším velmi diskutovaným tématem sympozia byla již zmíněná otázka získávání odborného personálu. Možným řešením je zapojení dobrovolníků do péče, a sice při činnostech, které přímo nevyžadují odborné vzdělání či způsobilost. Dobrovolnictví má v západní části Evropy, na rozdíl od ČR, velkou tradici a je zakořeněna v podvědomí společnosti. Zájem o práci v tomto oboru by měla podpořit i dobrá informovanost a propagace na veřejnosti a ve školách. Otázkou zůstává zaměstnávání cizinců či možnost mezinárodních stáží v rámci Caritas Internationalis.