Návštěva Apolenky

20. února 2013 navštívili klienti odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích statek občanského sdružení Apolenka ve Spojile, které pomáhá osobám s postižením. Kromě představení zařízení si zaměstnanci Apolenky připravili pro naše klienty program zaměřený na procvičování smyslového vnímání a jemné motoriky. Po tomto programu následovalo "představení" některých zvířat a prohlídka stájí a areálu Apolenky.

       

Tříkrálová sbírka 2013

Více jak 200 skupinek tří králů procházelo 5. - 11. ledna 2013 Pardubicemi, Holicemi, Chrastí, Luží a jejich okolními obcemi, kam přicházely s přáním štěstí, zdraví a pokoje v roce 2013. I v letošním roce byli dárci velice štědří. Celkem sbírka vynesla neuvěřitelných

680 247,- Kč, což je téměř o 38 000,- Kč více než v loňském roce.

Výsledky v jednotlivých obcích naleznete zde: Výsledky Tříkrálové sbírky 2013.pdf

Nejvíce vybrala skupinka pana Makucha, která sbírala do 19 pokladniček a vybrala v Pardubicích neuvěřitelných 54 473 Kč!

Všem dobrovolníkům i dárcům patří náš upřímný dík!

 

Tříkrálová sbírka 2013

V prvních lednových dnech proběhne v Pardubicích a okolí tradiční Tříkrálová sbírka. Už potřinácté navštíví naše domácnosti tři králové s přáním štěstí, zdraví a pokoje tomuto domu (písmena K+M+B nade dveřmi). Sbírka je také možností jak prostřednictvím organizací Charit přispět potřebným.

Tříkrálová sbírka, kterou Oblastní charita Pardubice organizuje, je možná jen díky mnoha obětavým dobrovolníkům, kteří se sbírkou pomáhají. Každý, kdo by se chtěl zapojit jako koledník nebo vedoucí skupinky koledníků, ať se přihlasí na tel.: 775 296 842 nebo 466 335 026. Za jakoukoli pomoc jsme velmi vděčni. Sbírka si získala důvěru lidí a díky ní se Oblastní charitě daří podporovat některé služby.

Záměry pro použití výtěžku sbírky pro rok 2013

- dovybavení a provozní náklady střediska „Sanace rodiny“  

- dovybavení a provozní náklady pobytového a ambulantního odlehčovacího zařízení Červánky v Třebosicích

- nákup automobilu pro terénní sociální služby

- dovybavení a provozní náklady rodinných center DaR v Luži a Holoubek v Holicích

- nákup zdravotních pomůcek pro domácí hospicovou péči

- přímá pomoc potřebným

Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.

PF 2013

Přání

RVC Holoubek - veřejné čtení O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

Srdečně vás zveme v pondělí 10. 12 2012 od 16:30-18:00 hodin do Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek na voňavé předvánoční veřejné čtení O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE.

Čte král perníků pan Pavel Janoš.

Překvapení pro děti - doprovodný program VÝROBA A PEČENÍ PERNÍČKŮ.

Těšíme se s vámi v RVC Holoubek navidenou.

Benefiční výroba a prodej adventních věnců

V týdnu 26. 11. - 1. 12. se ve střediscích Oblastní charity Pardubice konala již druhým rokem benefiční výroba adventních věnců. Zaměstnanci, dobrovolníci a maminky navštěvující charitní rodinná centra vyrobili pro klienty i veřejnost adventní věnce z přírodních materiálů. Zájem o ně byl větší než v loňském roce. Celkem se prodalo téměř 190 věnců. Výtěžek z jejich prodeje, který činí 37 507,- Kč, je určen na podporu zdravotních a sociálních služeb Oblastní charity.

Všem, kteří nás takto podpořili, srdečně děkujeme a přejeme klidné prožití adventní doby.

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ ZDARMA V RVC HOLOUBEK

Posláním Charity je vnímat potřeby lidí a reagovat na ně. V hojně navštěvovaném Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek rodiče často sdílejí zkušenost s obtížným pracovním uplatněním po ukončení rodičovské dovolené. Taktéž je nezřídka diskutováno téma nalezení rovnováhy mezi rodinou a prací. Proto tým dobrovolnic z Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek v rozsáhlé dotazníkové akci, uskutečněné v červnu 2011, vzdělávací potřeby rodičů zmapoval, na jejich základě byl vytvořen projekt s názvem MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ (zkratka MATAPE, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00245) a podal žádost o dotaci z Evropského sociálního fondu. Partnery tohoto projektu jsou Regionální poradenské a informační centrum v Pardubicích a město Holice. Pan Effenberk k tomu říká: „Žádný podobný vzdělávací projekt dosud nebyl v Holicích realizován. Jsem rád, že Oblastní charita Pardubice přináší našim spoluobčanům takovéto možnosti.“

V rámci projektu proběhnou od září 2012 do června 2015 dvě hlavní oblasti aktivit:

a) poradenství pro zaměstnavatele. Gender expertkou projektu je Mgr. et. Mgr. Radka Janebová, PhD .

b) vzdělávací kurzy pro dospělou veřejnost – například výuku angličtiny, počítačových dovedností a kurzů osobního rozvoje, povede celkem 11 lektorů. Pro účastnice/ky je po dobu vzdělávání zajištěna možnost hlídání dětí přímo v rodinném centru. Vzdělávání bude od ledna 2013 probíhat v podkroví rodinného domu RVC Holoubek, Dudychova 782, které bylo za tímto účelem nově vybudováno díky dotaci z MAS Holicko o.p.s. Součástí každého vzdělávacího cyklu jsou i 2 víkendy pobytového vzdělávání v rekreačním areálu.

Do projektu se mohou zapojit tyto osoby s trvalým pobytem v Pardubickém a Královéhradeckém kraji:

  • Ženy a muži na a po rodičovské dovolené, vracející se na trh práce
  • Ženy a muži pečující o závislého člena rodiny
  • Ženy, začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost
  • Zaměstnanci
  • Zaměstnavatelé z Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Realizační tým projektu je v kontaktu s pracovnicemi Úřadu práce v Holicích.

Bližší informace budou začátkem listopadu zveřejněny na webových stránkách projektu www.MATAPE.cz., kde se mohou zájemci hlásit. Telefonní kontakt: 603566141, e-mail: MATAPE@MATAPE.cz Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím  OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR. Všechny služby poskytnuté v rámci projektu jsou zdarma.

Vladimíra Krejčíková

20. narozeniny OCHPA

Když má narozeniny Váš přítel, hodí se osobně pogratulovat. Mám v pardubické Charitě nejen více než stovku kolegů, ale i několik dobrých přátel. Proto jsem v sobotu 6. října 2012 spěchala do nového Skautského centra Vinice na oslavu, abych mohla Oblastní charitě Pardubice ze srdce poblahopřát k dvacátým narozeninám. Oslavenec se přímo překonával: v krásně vyzdobeném sále bylo připravené občerstvení, sladkosti a dorty, půvabné tanečnice a roztomilé modelky předváděly svoje umění, zněly zdravice významných hostů i tóny houslového koncertu, představovala se všechna charitní střediska. Nejpodivuhodnější a nejhezčí na tom všem bylo, že všechno připravili sami pracovníci, dobrovolníci, přátelé a sponzoři Charity. Kolik šikovnosti a nápaditosti se zde projevilo! A jak milá a vlídná atmosféra zde vládla. Zkrátka jako na narozeninové oslavě u přátel. Děkuji za pozvání a ještě jednou přeji k Vašim narozeninám, ať Vám práce stále přináší radost, ať je požehnaná a jak jsme zpívali na oslavě: Aby Vás Pán Bůh miloval.

                                                                                                                      Věra Dvořáková - ředitelka FCH Litomyšl

 

"Pomáhat je vlastně radost"

Toto motto si zvolil tým maminek z Rodinného centra DaR v Luži jako hlavní myšlenku zábavného odpoledne pro děti, které se uskutečnilo 27. září ke Dni Charity. Děti se na jednotlivých stanovištích zábavnou formou seznamovaly s tím, jak a komu Charita v ČR pomáhá.

Putovní výstava o 20leté činnosti OCHPA

Od pondělí 3. září je možné opět shlédnout putovní výstavu k 20letému výročí činnosti Oblastní charity Pardubice. V měsíci září se výstava koná ve vstupních prostorách Městského úřadu Holice a je možné ji navštívit do 27. září.  

Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS