O MODLITBĚ

V čase se může opozdit, způsob může být neočekávaný, ale odpověď určitě přijde. Žádný výdech svaté touhy projevený před Bohem nebude nikdy ztracen, ale v Božím čase a jeho způsobem bude přivanut zpět v oblacích milosrdenství a spadne na tebe jako déšť požehnání a zasáhne ty, za něž se modlíš.

MODLITBA ZA CHARITU

 

Bože, nebeský Otče,

Tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme Tě za všechny trpící bratry a sestry, které jsi s důvěrou svěřil do charitní péče.  Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu i pomoc a tam, kde jejich síly nestačí, prokaž svou nekonečnou dobrotu a lásku. 

Pane Ježíši Kriste,

Tys sytil hladové a uzdravoval nemocné a také nás vybízíš k pomoci bližnímu a k milosrdné lásce.  Proto se s důvěrou obracíme k Tobě, abys dal všem pracovníkům Charity potřebnou sílu, moudrost, trpělivost i dostatek prostředků k uskutečňování tohoto nelehkého poslání, a prosíme, abys vyslyšel jejich modlitby. 

Bože Duchu Svatý,

buď posilou všem trpícím a dej, ať poznají, že jsi je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými, a svými oběťmi dokážou být podporou pro druhé. Sešli svoje požehnání na celou Charitu, na všechny, kterým utrpení světa i bližního není lhostejné, i na ty, kteří před ním zavírají oči v domnění, že se jich netýká. 

Amen.

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS