Zahraniční pomoc

 

Oblastní charita Pardubice se od svého založení v roce 1992 vedle své hlavní činnosti snaží podle svých možností pomáhat misijním stanicím v chudých částech světa. Jedná se především o finanční podporu od jednotlivých dárců a oblastní charity samé (skrze prodej známek) a věcnými dary (skrze zapojení do celostátních sbírek organizovaných Charitou ČR). 


Známky pro misie

Oblastní charita Pardubice podporuje již několik let misijní činnost benediktýnského opatství Münsterschwarzach v Německu. Podpora spočívá ve zpracovávání a třídění poštovních známek charitními dobrovolníky, které jsou předávány mnichům, ti je pak prostřednictvím svých dealerů prodávají a ze získaných financí podporují misijní činnost.

Benediktýnští mši působí v misijních oblastech ve světě již více než 100 let. Posláním misií v Africe je naučit místní obyvatele, aby si pomohli sami a nespoléhali na pomoc zvenčí. „Mentalita domorodého obyvatelstva je jiná než naše evropská, nejsou zvyklí myslet na budoucnost a plánovat. Žijí jen pro dnešní den, nepřemýšlí o zítřku. Afričan je schopen pár dní pracovat, a když dostane zaplaceno, další den už do práce nepřijde,“ říká Pater Richard z opatsví Münsterschwarzach.

Benediktýni zakládají podle svého hesla „Ora et labora“ (= „modli se a pracuj“) v Africe nemocnice, školy a různé druhy dílen. Právě vzdělávání považuje P. Richard za velmi významné: „Děti jsou rády, že mohou do školy chodit. Ke každé škole patří internát. Doma často nemají vodu, elektřinu ani stůl, na kterém by si mohly dělat úkoly. Dětem se věnujeme i po škole, učíme je pomáhat si navzájem a  vedeme je ke křesťanským hodnotám.“ Další důležitou oblastí je zdravotnictví. Kromě klasických nemocnic existují v Africe také tzv. mobilní nemocnice, kdy lékaři a zdravotní sestry vyjíždějí za pacienty do buše speciálně vybaveným automobilem. Velkým problémem v Africe je nedostatek pitné vody. Lidé pijí převážně vodu, která naprší. Benediktýni proto organizují kampaně na vybudování studní po celé Africe, staví jednoduché ruční pumpy a potrubí na rozvod vody. Čistá voda vytékající z kohoutku je pro většinu afrických obyvatel jedinečným zážitkem.

U nás pitnou vodu tekoucí z kohoutku považujeme za samozřejmost a používáme ji i k mnoha jiným účelům než jen na pití – v pitné vodě většinou pereme, myjeme se, splachujeme s ní také WC… Žijeme v relativně bohaté společnosti, kde nám více méně nic nechybí, ale jak řekla Matka Tereza, chudoba není jen být hladový, nahý a bez domova, daleko větší je chudoba těch, kdo jsou nechtění, nemilovaní a zanedbávaní. Proti této chudobě se snažíme bojovat i my v Charitě.

 

Příprava známek pro misie

Základní přípravu známek ke zpracování provádí dobrovolníci z pardubické farnosti. Jejich práci již několik let koordinují paní Karla Jiroutová a paní Věra Novotná. Významným partnerem pro sběr známek je pro nás ZŠ Závodu míru, kde se této činnosti dlouhodobě věnují děti pod vedením pana učitele Mgr. Josefa Sýkory. Odměnou za tuto práci je sběratelům kromě drobných věcných dárků i vědomí, že svou činností pomáhají potřebným lidem v chudých částech světa.

Postup při třídění známek

Spolupracující organizace:

  • Římskokatolický farní úřad – arciděkanství v Pardubicích – pomoc při kontaktu s dobrovolníky
  • ZŠ Závodu míru Pardubice – sběr známek
  • Missionsprokuratur der Missionsbenediktiner - Abtei Münsterschwarzach, Německo
Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS