Informace pro zájemce o pěstounskou péči

Co je to pěstounská péče?

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče vznikající na základě rozsudku soudu v případech, kdy rodiče nejsou schopni o své děti dlouhodobě řádně pečovat. Na rozdíl od osvojení (adopce) mezi dětmi a pěstouny nevznikají stejné vztahy jako mezi dětmi a rodiči. Pěstouni jsou oprávněni dítě vychovávat a pečovat o něj, nejsou však jeho zákonnými zástupci. Pěstouni mají právo zastupovat dítě v běžných věcech, při mimořádných záležitostech je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte. Biologičtí rodiče jsou i nadále uvedeni v rodném listě dítěte a dítěti zůstává jeho původní příjmení (pokud je to v zájmu dítěte, je možné jej se souhlasem rodičů nebo soudu změnit). Pěstounská péče trvá do 18. roku věku dítěte (maximálně do 26. roku pokud dítě studuje). Na návrh pěstounů nebo OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) lze pěstounskou péči zrušit i dříve.

V případě pěstounské péče na přechodnou dobu poskytují pěstouni dítěti zázemí na kratší čas (několik týdnů či měsíců), než dítě bude umístěno do dlouhodobé pěstounské péče, adopce či pobytového zařízení. Dítě tak nemusí být dočasně umístěno v ústavu. Přechodná pěstounská péče může pomoci i rodinám, které se dostaly do akutní krize a nemohou se po určitou dobu o děti starat.

Jak se člověk může stát pěstounem?

Zájemci o pěstounskou péči nejprve v místě svého bydliště navštíví Orgán sociálně-právní ochrany dětí, kde jim sociální pracovník poskytne všechny potřebné informace a pomůže vyplnit žádost o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny. Sociální pracovník také zjišťuje informace o zájemcích, důvody jejich rozhodnutí a představy o dítěti (věk, pohlaví, zdravotní stav,..). Na základě zjištěných informací pak zpracuje spisovou dokumentaci, kterou předá místně příslušnému krajskému úřadu, ten rozhoduje o zařazení zájemců do přípravy. Jsou-li zájemci uznáni jako vhodní pro přijetí dítěte do rodiny, jsou po odborné přípravě zařazeni do evidence pěstounů. Pak už jen čekají, až jsou krajským úřadem pro některé dítě vyhodnoceni jako nejlepší. Následuje seznámení a rozhodnutí, zda mohou a chtějí dítě přijmout…

Je možné přijmout dítě, pokud člověk žije sám nebo s partnerem v nesezdaném soužití?

Ano, je to možné. Legislativa umožňuje svěřit dítě i jednotlivci, ať už jde o ženu či o muže. Co se týká partnerů žijících v nesezdaném soužití - o svěření dítěte do náhradní rodinné péče musí požádat oba a společně projít odborným posouzením, dítě bude ale svěřeno jen jednomu z nich.  Společně mohou dítě přijmout jen manželé.

Jak je to s financováním pěstounské péče?

Pěstounům náleží měsíční odměna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte ve výši podle věku a zdravotní stavu dítěte. Jednorázově získávají také příspěvek při převzetí dítěte, a pokud mají v péči alespoň 3 děti, mají nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Při ukončení pěstounské péče dostává jednorázový příspěvek dítě ke dni zletilosti. 

Jaké formy pomoci rodinám jsou nabízeny?

Nabízíme doprovázení pěstounských rodin – pravidelnou podporu a pomoc při řešení nejrůznějších témat a obtíží při péči o svěřené dítě. Poskytujeme podporu při kontaktu dítěte v pěstounské péči s vlastní biologickou rodinou. Zajišťujeme krátkodobé hlídání či odlehčovací pobyty pro děti, zprostředkováváme odborné poradenství a služby, doučování dětí atd. Organizujeme vzdělávání pro pěstouny – kromě jednodenních seminářů pořádáme dvakrát ročně víkendové vzdělávání, kde je zároveň pro děti připraven doprovodný program.

Využití služeb je podmíněno uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče, díky níž získáváme na zajištění služeb finanční prostředky od státu. V Dohodě je stanoven rozsah služeb a podmínky spolupráce. Na základě této Dohody jsou naše služby bezplatné.

Kde najdu další informace o pěstounské péči?

Další informace o procesu zprostředkování a o formách náhradní rodinné péče naleznete na stránkách MPSV nebo můžete kontaktovat pracovníky Služeb pro pěstouny v Oblastní charitě Pardubice.

 

Mgr. Radka Siváčková, DiS.

Tel.: 733 741 947, 461 100 445
sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Mgr. Soňa Nečasová

Tel.: 730 845 059
sociální pracovnice služeb pro pěstouny