Vzdělávací program pro školy „Charita a pomoc bližním“

 

Cílem vzdělávacího programu Charita a pomoc bližním je motivovat žáky základních a středních škol ke konání dobra. Program je veden interaktivně. Žáci pracují ve skupinách s vhodně vybranými příběhy a aktivně diskutují o tom, proč je potřeba pomáhat lidem v tíživé životní situaci. Hlavními postavami příběhu jsou dobrovolnice Šárka, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněných rodin s domácími úkoly, nebo pan Oldřich, který se stará o svou ležící maminku. Oba mohou žákům sloužit jako vzory hodné následování. Žáci jsou vedeni k zamyšlení, komu by mohli pomáhat ve svém každodenním životě.

Základní fakta o programu

  • vhodný pro střední školy a 2. stupeň ZŠ na Pardubicku
  • trvá jednu vyučovací hodinu (45 min.)
  • je pro školy zdarma

Reference

"Projekt s názvem „Charita a pomoc bližním“, který si pro naše žáky připravili pracovníci Oblastní charity Pardubice Vojtěch Homolka a Lenka Nováková, přiblížil žákům poutavou formou několik příběhů klientů a pracovníků organizace, jejich těžkosti, touhy i sny. Během práce ve skupinkách i následné diskusi si tak mnoho žáků uvědomilo, že pomáhat svému okolí lze i drobnými skutky. Jednou z mnoha možností je dobrovolnictví při organizaci Tříkrálové sbírky, při jejíž realizaci řada našich žáků každoročně asistuje."

Základní škola Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344 (převzato ze školního webu)

"Po­slední školní stře­du v pro­sin­ci strávi­li žá­ci 7. tříd v pří­t­om­nos­ti pra­covní­ků Ob­last­ní cha­ri­ty Par­du­bi­ce. Pan Ho­molka měl pro žáky připra­ven vel­mi hez­ký pro­gram a sezná­mil tak žáky s po­sláním a pra­cí Cha­ri­ty. Žá­ci pra­cova­li ve sku­pi­nách, uči­li se sa­mi so­bě naslou­chat a vy­tvář­et pě­ti­lístky, hrá­li hru mo­le­kuly a pre­zen­tova­li příb­ěhy dob­rovolní­ků."

Základní škola Pardubice - Studánka (převzato ze školního webu)

Mgr. Miloš Lášek Tel.: 730 572 959
mlasek820/820charitapardubice.cz koordinátor dobrovolníků
Bc. Jan Lohynský Tel.: 775 296 842
jlohynsky974/974charitapardubice.cz PR pracovník

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS